ေခတ္္တိုင္း tagged posts

ေခတ္္တိုင္း

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔လူမွန္းမသိဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို ေမြးစားထားလဲ အကဲခတ္လို႔မရဘူး ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ထဲကလဲလို႔ မွန္းဆမရဘူးRead More