အလြမ္း tagged posts

အလြမ္း

ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာRead More

အလြမ္း

NgweThawDar ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာ။ ေခ်ာ္ရည္ပူျဖာဆင္းေနသလို ညအလွေတြရဲေနတဲ့ စင္ကာပူကို လြမ္းတာမဟုတ္Read More