စိတ္ရဲ႔မွီရာ tagged posts

စိတ္ရဲ႔မွီရာ

မုန္းတယ္...ဂဏန္းေတြကိုမုန္းတယ္ ဒါေပမဲ့ ကဏန္းတိုင္းမဟုတ္ဘူး အျမတ္စာရင္းမွာ ေပၚေနတဲ့ ဂဏန္းကိုမမုန္းဘူး အနီေရာင္ကြင္းနဲ႔ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ့ ကဏန္းကိုမုန္းတယ္Read More