အလြမ္း

NgweThawDar

ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္
ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာ။

ေခ်ာ္ရည္ပူျဖာဆင္းေနသလို
ညအလွေတြရဲေနတဲ့ စင္ကာပူကို လြမ္းတာမဟုတ္
ေတေဇာဓာတ္ရဲ႕ ျပည့္စံုမႈနဲ႔လွတဲ့ေနရာကို လြမ္းတာ။

ေက်ာက္ဖုယားျမစ္ကို သေဘာက်တာမဟုတ္
အာေပါဓာတ္ရဲ႕ ကယုကယင္ ခြၽဲ႕ႏြဲ႕တာကိုသေဘာက်တာ။

ဂ်န္(န္)တင္းေတာင္ေပၚက ေလကိုႏွစ္သက္တာမဟုတ္
သန္႔ရွင္းေအးျမဆတ္ဆလူးထတဲ့ဝါေယာရဲ႕က်ီစားမႈကိုႏွစ္သက္တာ။

ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ျပည့္စံုမႈနဲ႔လွတဲ့ေဟာင္ေကာင္ကိုတမ္းတတာမဟုတ္
ပင္လယ္ဝထဲစီးဝင္ေနတဲ့ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ႕ ေလညင္းကို
အိစက္ဝင္းေတာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕အလွေပၚကေနတမ္းတခ်င္တာ။
ေငြေသာ္တာ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>