စိန္ေခၚမႈ

560264_236339423135660_1506696789_n

ဘ၀မွာၾကံဳရတဲ့ ကိစၥတခ်ိဳ႕ဟာ နားလည္ေပးလိုက္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒုကၡနဲ႔ ၾကံဳရခ်ိန္ေတြေပါ့….
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ဒုကၡေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကပဲ တိုးတက္ဖို႔၊ သင္ယူႏိုင္ဖို႔၊ စိတ္ဓါတ္ေတြ ပိုခိုင္မာဖို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပးတဲ့
အခြင့္အလမ္းေတြ ဆိုတာကိုေတာ့……

ေငြေသာ္တာ