“မ႐ုိးသားျခင္း = ဆံုး႐ႈံးျခင္း”

g

လူတုိင္းဟာ အဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု တစ္ခုရဲ႕ ဦးေဆာင္ေနသူ သို႔မဟုတ္ ေနာက္က ပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ေနရသူ အျဖစ္ ရိွေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ လုပ္ေဆာင္ေန ရပါေစ။ ႐ိုးသားမႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မားမႈကို ပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ မိသားစု အေပၚမွာ အ႐ိုးသားဆံုး၊ နားလည္မႈ အေပးႏုိင္ဆံုး၊ အႏူးညံ့ဆံုး ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ အဆင္ မေျပမႈ ႀကံဳလာရင္ တျခား လုပ္ငန္းခြင္ကို ေျပာင္းသြားလို႔ ရတယ္။ မိသားစုထဲမွာ အဆင္ မေျပမႈေတြ မ်ားလာရင္ ေျပးစရာ ေနရာ မရိွ ႏုိင္ပါဘူး။ မ႐ိုးသားျခင္း နဲ႔အတူ ဆံုး႐ႈံးျခင္းေတြ ကပ္လိုက္လာႏုိင္တယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကဖို႔ေလးပါ…

ေငြေသာ္တာ