စိတ္ရဲ႔မွီရာ

မုန္းတယ္…ဂဏန္းေတြကိုမုန္းတယ္
ဒါေပမဲ့ ကဏန္းတိုင္းမဟုတ္ဘူး

အျမတ္စာရင္းမွာ ေပၚေနတဲ့ ဂဏန္းကိုမမုန္းဘူး
အနီေရာင္ကြင္းနဲ႔ အႏုတ္လကၡဏာျပတဲ့ ကဏန္းကိုမုန္းတယ္

ျပကၡဒိန္ေပၚက အၿမိတၱယုဂ္ရက္ ကဏန္းေတြကို မမုန္းဘူး
ေသတတ္ေသာ ယုဂ္ရက္ကဏန္းေတြကို မုန္းတယ္

နာရီေပၚက လက္တံၫႊန္ျပတဲ့ ျပန္ခ်င္တဲ့ ဂဏန္းေတြကို မမုန္းဘူး
မျပန္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ၫႊန္ျပတဲ့ ကဏန္းေတြကို မုန္းတယ္

လူေတြကို မမုန္းဘူး
လူေတြရဲ႕ ဂဏန္းေပၚ တည္မီွေနတဲ့စိတ္ကိုမုန္းတယ္

အဲဒီစိတ္ေတြကို ဘာလို႔ဝိုင္းမမုန္းၾကတာလဲ
ဂဏန္းေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ဧည့္ခံတာဟာ
ေကာက္တိုဆိုတဲ့ လူတန္းစားထက္ နိမ့္က်မေနဘူးလား…..

မာစီဒီးစီးတဲ့ ေအာက္ေကာက္တိုေတြ
J-Class စီးတဲ့ေအာက္ေကာက္တိုေတြ
ဘဝဟာ ေလာင္းကစားလိုပဲဆိုတာ ဘယ္ေကာင္ေျပာခဲ့တာလဲ။   ။

11:38 Pm