အလြမ္း

ပီနန္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္
ပထဝီကြၽန္းစုေတြရဲ႕ကပိုက႐ိုဖြဲ႕တည္မႈကိုခ်စ္တာ
ေခ်ာ္ရည္ပူျဖာဆင္းေနသလို ညအလွေတြရဲေနတဲ့ စင္ကာပူကို လြမ္းတာမဟုတ္
ေတေဇာဓာတ္ရဲ႕ ျပည့္စံုမႈနဲ႔လွတဲ့ေနရာကို လြမ္းတာ
ေက်ာက္ဖုယားျမစ္ကို သေဘာက်တာမဟုတ္
အာေပါဓာတ္ရဲ႕ ကယုကယင္ ခြၽဲ႕ႏြဲ႕တာကိုသေဘာက်တာ
ဂ်န္(န္)တင္းေတာင္ေပၚကေလကို ႏွစ္သက္တာမဟုတ္
သန္႔ရွင္းေအးျမဆတ္ဆလူးထတဲ့ဝါေယာရဲ႕က်ီစားမႈကိုႏွစ္သက္တာ
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ျပည့္စံုမႈနဲ႔ လွတဲ့ေဟာင္ေကာင္ကိုတမ္းတတာမဟုတ္
ပင္လယ္ဝထဲစီးဝင္ေနတဲ့ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ႕ ေလညင္းကို
အိစက္ဝင္းေတာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕အလွေပၚကေနတမ္းတခ်င္တာ

ေငြေသာ္တာ