စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

မင္းဟာ ငါမုန္းထားတဲ့သူ
ကမၻာေတြေျပာင္းလို႔
ဘဝေတြျခားလည္း
မင္းကို မုန္းတာ မွတ္မိေနတုန္းပဲ
ငါ့ရဲ႕ ေဒါသအရွိန္ကိုလည္း မွတ္မိေနတုန္းပဲ
အမုန္းေတြက ေဒါသေနာက္ကမွ ျဖစ္တာပါ
ေဒါသရဲ႕ ေရွ႕မွာက မင္းရဲ႕အလြဲသံုးစားမႈေလ
မတူညီတဲ့ ဒို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ တူညီတဲ့ ခ်စ္ျခင္းရွိခဲ့လိမ့္မယ္
ဒို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲအတြက္ သီးသန္႔တူညီမႈကို
တျခားသူေတြနဲ႔ပါ မင္းက ညီမွ်ျခင္းခ်လာေတာ့
အရာရာစြန္႔လႊတ္ၿပီး မင္းကိုခ်စ္လာတဲ့ငါ
မင္းကိုထပ္စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ဘာလို႔မလြယ္ကူရမွာလဲ
စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီဆိုကတည္းက
တျခားသူပါသံုးမရတဲ့
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ဳိးျဖစ္ေစရမယ္။